Zpět na seznam

Silnice III/2904 Oldřichov (vč. humanizace)

loga projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení regionální mobility v obci Oldřichov v Hájích, a to prostřednictvím rekonstrukce silnice III/2904 v úseku km 5,382 - 8,703.  Délka rekonstruovaného úseku je 3,236 km. Stavba má za cíl zvýšení bezpečnosti a komfortu silničního provozu dané lokality. Komunikace III/2904 je důležitou součástí silniční sítě Libereckého kraje. Navrhovaná stavba je z dopravně urbanistického hlediska souborem opatření, která zajistí plynulost silniční dopravy při průjezdu centrální částí obce. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility v rámci regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Další informace o programu naleznete na: www.irop.mmr.cz

Operační program Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo
CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_031/0011394
Celkové výdaje projektu
135 134 776,82 Kč
Výše dotace
114 103 310,64 Kč
Výdaje Libereckého kraje
21 031 466,18 Kč
Doba realizace projektu
březen 2016 - březen 2021
Další informace

projekty@kraj-lbc.cz

Working...