Zpět na seznam

Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa

loga projektu

Předmětem projektu jsou stavební úpravy historické budovy Severočeského muzea v Liberci v souvislosti se zajištěním bezbariérovosti, klimatických podmínek vhodných pro vystavování exponátů, bezpečnosti osob i sbírkových předmětů, dále rozšíření výstavních prostor, vybavení interiéru mobiliářem včetně interaktivních či edukativních prvků a restaurování vybraných sbírkových předmětů. Hlavním cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet kulturní bohatství Severočeského muzea v Liberci a zároveň podnícení zájmu o jeho prezentaci široké veřejnosti.

Dílčí cíle projektu:
- Navýšení kapacity výstavních ploch
- Zvýšení počtu a atraktivity expozic
- Zvýšení a zkvalitnění informovanosti návštěvníků o kulturní historii, dějinách umění a regionální přírodovědě
- Zvýšení počtu tělesně znevýhodněných návštěvníků muzea
- Zvýšení bezpečnosti
- Zlepšení klimatických a světelných podmínek v expozicích
- Zlepšení stavu sbírkových předmětů
- Zvýšení prestiže Severočeského muzea v Liberci
 

Pozitivním dopadem realizace projektu je zvýšení atraktivity lokality s nepřímým efektem posílení místní zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Díky realizaci projektu, kdy bude pořízen systém řízené klimatizace, regulace oslunění a nové osvětlení, bude umožněno alespoň krátkodobé vystavení cca 90 % předmětů ze všech 43 podsbírek a 1 knihovního fondu (v současné době je možné vystavit jen cca 35 % objemu sbírek). V nové expozici bude možné variabilně obměnit exponát, jehož stav nebo materie neumožňuje dlouhodobé vystavení. Nové multimediální vybavení umožní prezentaci sbírkových předmětů, které z bezpečnostních či kapacitních důvodů zůstanou uložené v depozitářích nebo budou zapůjčené mimo muzeum. Výrazně se zlepší možnosti zápůjček sbírkových předmětů na výstavy od jiných institucí, které požadují přesně definované podmínky. Díky restaurování části sbírkového fondu bude naopak možná zápůjčka těchto exponátů z muzea do jiných institucí. Nově instalované expozice budou pro zvýšení atraktivity a zájmu veřejnosti doplněny interaktivními, multimediálními prvky a rovněž zařízením s obsahem k danému tématu nebo podsbírce. Bezbariérově budou navíc přístupné v 1. PP: šatna, v 1.NP: výstavní sál pro historické sbírky, přírodovědná expozice, krypta, slavnostní vestibul s novou recepcí (pokladna, prodejna, dispečink), velký výstavní sál. Dále dojde k rozšíření o bezbariérové expoziční prostory v 1. NP: instalované depozitáře uměleckořemeslných sbírek, v tomto podlaží navíc bude provedena adaptace stávajících služebních WC pro bezbariérový návštěvnický provoz. Realizací projektu se rozdělí funkce stávajícího bezbariérového vstupu, který bude sloužit pouze jako služební vchod, a nově vytvořeného bezbariérového vchodu, který bude určen pro návštěvníky.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Více informací o programu naleznete na: www.irop.mmr.cz
Operační program Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001709
Celkové výdaje projektu
99 726 010 Kč
Výše dotace
 89 495 098 Kč
Výdaje Libereckého kraje
10 230 912 Kč
Doba realizace projektu
září 2015 - listopad 2019
Další informace

Working...